1. راهکارهای ارتقا فرهنگ تعاون،مطالعه موردی استان اذربایجان شرقی

صفحه 1-18

کمال کوهی


2. عوامل موثر بر میزان موفقیت شرکتهای تعاونی،مطالعه موردی صنایع دستی استان کرمان

صفحه 19-34

لیلا یزدان پناه؛ فاطمه صمدیان


3. عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی صنعتی و کشاورزی استان کرمانشاه

صفحه 35-48

زهرا فرشادفر


4. مدیریت روستایی در ایران معاصر

صفحه 49-67

عبدالعلی لهسایی زاده


5. شناسایی فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون در استان خوزستان

صفحه 69-84

مسعود بیژنی؛ غلامرضا خادمی پور


6. بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی و راهکارهای حمایت از آنها مطالعه موردی استان زنجان

صفحه 85-97

جعفر یعقوبی؛ جواد قاسمی


7. تعاونیهای نسل جدید و ساختارهای تجاری آنها

صفحه 99-113

کیت وودفرد؛ اصغر بیات


8. نهضتهای اجتماعی و شرکتهای تعاونی: اشاره ای به تاریخچه و توسعه این شرکتها

صفحه 115-126

برت فایر بایرن؛ حامد محمدی