1. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ راهبرد اجرای شیوه های نوین تأمین مالی تعاونیها در ایران

صفحه 1-35

سید شمس‌الدین حسینی؛ امیررضا سوری


2. عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر

صفحه 33-54

حسین صفری؛ خسرو آریان فر؛ عباس ابراهیمی


3. مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون

صفحه 53-92

ناصر میر سپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ رضا شفیع زاده


4. عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان به عضویت در تعاونیهای تولید شهرستان طبس

صفحه 91-116

راضیه گندم زاده؛ داود ثمری


5. فعالیتهای قابل واگذاری دولتی به بخش تعاون استان خراسان جنوبی با توجه به تمایل و توان این بخش

صفحه 115-132

محمد محمدی


6. راهکارهای تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تعاون مطالعه موردی استان گلستان

صفحه 133-168

حسینعلی سرگزی؛ اصغر باقری؛ غلامرضا خوش فر


7. راهکارها و الگوهای تخفیف مالیاتی در راستای حمایت بخش دولتی از تشکیل و توسعه تعاونیها مطالعه‌ موردی شهرستان اصفهان

صفحه 167-174

حسین استادی؛ سیدمجید قائم‌مقامی


8. عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی در شهرستانهای بوشهر و دشتستان

صفحه 183-202

بهزاد خفایی