دوره و شماره: دوره 20، 210-211 - شماره پیاپی 210، زمستان 1388، صفحه 1-149 
6. نقش عضویت در تعاونیهای جنگل نشینان دربهره برداری از منابع جنگلی غرب استان مازندران

صفحه 91-119

زینب حیدرپور توتکله؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ ایرج ملک‌محمدی