دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-183 
5. عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در تعاونیهای تولیدی

صفحه 91-111

کوروش روستا؛ الهام تاجریزی؛ اسداله زمانی پور


7. عوامل مؤثر بر ارتقای مشارکت اعضا در اتحادیه‌ها‌ و تعاونیهای مصرف

صفحه 129-155

عبدالحمید ابراهیمی؛ آرام طاعتی؛ امید مهدیه؛ علی کنعانی