دوره و شماره: دوره 23، شماره 11، پاییز 1391 
4. بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی استان همدان

صفحه 61-88

جلاله جهانی؛ احمد قیدی؛ اسماعیل کرمی دهکردی