1. عوامل موثر در اثر بخشی دوره های اموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان

صفحه 1-19

ایمان خصالی لنگرودی؛ شقایق خیری؛ جعفر یعقوبی


2. بررسی عوامل موثر بر تقویت روحیه کارآفرینی اعضای تعاونی تولید کشاورزی شهرستان آمل

صفحه 21-40

فاطمه توسلی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی؛ امیر احمدپور


3. عوامل اقتصادی موثر بر توانمند سازی اعضای تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام

صفحه 41-59

مهرداد نیک نامی؛ زینب بندرز؛ داوود ثمری


4. بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی استان همدان

صفحه 61-88

جلاله جهانی؛ احمد قیدی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


5. بررسی راهبردی تعاونیهای کشاورزی استان همدان مطالعه موردی تعاونیهای طیور

صفحه 89-115

لیلا زلیخائی سیار؛ سمیه لطیفی؛ احمد یعقوبی فرانی


6. بررسی عوامل موثر برمشارکت اعضای تعاونی آب بران در مدیریت منابع آب کشاورزی استان قزوین

صفحه 117-135

فرزانه اخوان؛ سید محمود حسینی؛ محمد چیذری