دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 1-122