1. عوامل مؤثر بر رعایت اصول زیست‌محیطی در تعاونیهای کشاورزی استانهای کرمانشاه و ایلام

صفحه 1-23

عبدالحمید پاپ‌زن؛ حسین مهدی‌زاده؛ زهره معتمدی‌نیا


2. تحلیل استراتژیک تعاونیهای ‌دامداری و دامپروری استان همدان

صفحه 25-48

سمیه لطیفی؛ حشمت اله سعدی؛ لیلا زلیخایی سیار


3. صلاحیتهای مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی استان ایلام برای اشتغال در بخش تعاون

صفحه 47-69

احمد یعقوبی فرانی؛ فرشته رحمانی؛ حسین مهدی زاده؛ کریم نادری مهدیی


4. ویژگیهای کارآفرینی زنان روستایی در تعاونیهای استان سمنان

صفحه 69-86

مونا بابایی؛ مهرداد نیک نامی؛ داود ثمری


5. تحلیل موانع و مشکلات تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج در دستیابی به کشاورزی پایدار

صفحه 87-101

رضا ابراهیمی میمند؛ سید مهدی میردامادی؛ محمد حسین رزاقی


6. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده

صفحه 103-127

غلامرضا مجردی؛ زینب شاهقلیان؛ جعفر یعقوبی