دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 1-188 
2. ارزیابی و مقایسه کارایی فنی تشکل های آب‌بران شهرستان مراغه

صفحه 27-49

فرینا سادات ساعی؛ قادر دشتی؛ جواد حسین زاد؛ حسین یادآور