عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی مدیران شرکت تعاونی‌های فعال و برتر روستایی شهرستان نکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی مدیران تعاونی‌های روستایی شهرستان نکا بود. جامعة آماری تحقیق را مدیران 29 شرکت تعاونی برتر و فعال شهرستان نکا تشکیل دادند که به روش سرشماری بررسی شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( 901/0) تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS20 استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطة مثبت و معنیداری بین عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی، سازمانی و اقتصادی و قصد کارآفرینی وجود دارد و این عوامل به ترتیب یادشده، از بیشترین اهمیت برخوردارند. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای عوامل سازمانی و روان‌شناختی 9/34 درصد از تغییرات قصد کارآفرینی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Affecting Factors on Active and Premier Rural Cooperatives Manager's Entrepreneurial Intention in Neka Township

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the Affecting Factors on Rural Cooperatives Manager's Entrepreneurial intention in Neka Township. The population of this study included 29 managers of premier and active cooperative in Neka Township, who were selected by Census method. The instrument used in this research, was a questionnaire. The questionnaire validity was confirmed by a panel of experts and also its reliability was gained at 0.901 Cronbach's alpha level. In order to analyze the data, SPSS20 software was used. The results showed that there was a positive relationship between factors; Psychological, Social - cultural, Educational, Organizational and Economic and the entrepreneurship intention and the Psychological, Social - cultural, Educational, Organizational and Economic factors had most importance respectively. The multiple regression showed that Psychological and Organizational factors can estimate 34.9 % of variation of entrepreneurship intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial intention
  • rural cooperative
  • Agricultural Entrepreneurship
  • entrepreneurship development
  • Neka Township
احمدپورداریانی،م.، نیکبین، ح. و کریمی، آ. (1390)عواملمؤثربرتوسعهکارآفرینیدرشرکتهایخدماتمشاوره‌ایفنیمهندسیکشاورزیاستانزنجان.مجلهتحقیقاتاقتصادوتوسعهکشاورزیایران، 2-42(4)، 535-546.
اکبرپور دباغی، ف. (1388). بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی شرکت های تعاونی استان آذربایجان شرقی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 20، (206 و 207)، 111-141.
باقرصاد، و.، زالی، م.، رضوی، م. و سعید بناکی، س. (1392). تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته های فنی و حرفه ای، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 6 (4)،
21-36.
جمشیدی، ع.، جمینی، د.، قنبری، ی.، طوسی، ر. و پسرکلو، م. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان مینودشت. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 5(15)، 205-218.
حسینی، ط. و لشگرآرا، ف. (1393). شناساییعواملمؤثربرتوسعهمهارتهایکارآفرینیدرتعاونهایزنان روستاییاستانفارس. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 7(2)، 13- 33.
حیدرقلی زاده، م. (1390). تعاون و تعاون گرائی با مروری بر تجارب ایران و جهان، تهران: نشر نگارش شرق.
خسروی، ا.، غلامرضایی، س.، رحیمیان، م. و اکبری، م. (1395). تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5(19)، 167-189.
دنیایی، ح.، یعقوبی، ج. و رجایی، ی. (1389). عوامل مؤثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های کشاورزی استان زنجان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 21 (3)، 111-125.
دنیایی، ح. و یعقوبی، ج. (1390). راهکارهای تقویت کارآفرینی در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان از دیدگاه مدیران تعاونی‌ها، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی، 27 و 28 فروردین. جزیره کیش.
رستمی تبار،ف. (1386). بررسیمیزانموفقیتفنیواجتماعیتعاونیهایتولیدروستاییاستانکرمانشاه. پایان نامهکارشناسی ارشدتوسعهروستایی. دانشکده کشاورزی،دانشگاهرازیکرمانشاه.
شکیبا، ح.، رجبیان غریب، ف. و حجازی، ی. (1394). رابطه بین خلاقیت و قصد کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 46 (1)، 83-93.
صفا، ل. و منگلی، ن. (1394). تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 7(33)، 3-15.
صیف، م. ح.، ثابت مهارلوئی، ع.، رستگار، ا. و احمد آبادی، خ. (1393). عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله توسعه‌ی آموزش در علوم پزشکی، 7(15)، 71-85.
کریمی، س.(1395). نقش خلاقیت در توسعه قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی غرب ایران. فصل نامه پژوهش های مدیریت آموزش کشاورزی، 8(36)، 3-16.
کوچر،اف.ام. (2002). گذاریبرکارآفرینی،ترجمهحمیدگلمحمدی.تهران: وزارتتعاون، نشرپایگام.
گلمحمدی،ف.(1386). آموزشکارآفرینیوتوسعهتعاونی هادرراه کاراشتغال‌زاییدانش‌آموختگانکشاورزی درشرایطجهانی شدناقتصاددرایران،جهاد،شماره 279،194- 225.
مرادی، م. (1389). تأثیر آموزش‌های تشخیص فرصت بر قصد کارآفرینی دانشجویان پرستاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری، دانشگاه تهران.
مردانشاهی، م. م. (1392). بررسی سطح خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان رشته های کشاورزی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(3)، 1-21.
مطیعیلنگرودی،س. ح.،قدیریمعصوم،م.، دادورخانی، ف.، یداللهیفارسی،ج. و ترکاشوند، ز. (1391). تبیینعواملمؤثربرتوانمندسازیروستاییاندرتوسعهکارآفرینی( مطالعهموردی: بخشهایزندوسامنشهرستانملایر). پژوهش هایجغرافیایانسانی،44 (80)، 119-138.
مقصودی، ط. و جهانبانی، م.(1389). بررسی راه کارهای توسعه کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی. دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
میرک‌زاده، ع. و غیاثوند غیاثی، ف. (1390). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بر تعاونی‌های تولید کشاورزی استان کرمانشاه. مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی ظرفیت‌های بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. وزارت تعاون. فروردین 1390، تهران.
نظریان،م.،حسینی،م.و چیذری، م. (1392). شناساییعواملمؤثربرتوسعهکارآفرینیتعاونیهایکشاورزیاستانتهران.پژوهش هایترویجوآموزشکشاورزی،3(6)، 95-106.
هرندی زاده،ا. (1389).بررسیعواملمؤثربرتوسعهکارآفرینیدرتعاونی هایتولیدکشاورزیاستاناصفهان. پایان نامهکارشناسی ارشدترویجوآموزشکشاورزی.دانشکدهکشاورزی، دانشگاهتربیت مدرس.تهران.
Borch, O. J., & Forsman, S. (2001). The competitive tools and capabilities of micro firms in the nordic food sector. Proceedings of NJF- Seminar. No-313, 33-50.
Davidsson, P. (1995). Determinants of entrepreneurial intentions. paper prepared for the RENT IX Workshop. Piacenza, Italy, Nov. 23-24.
Fayolle, A., & Gailly, B. (2004). Using the theory of planned behavior to assess entrepreneurship teaching programs: A first experimentation. Int Ent 2004 Conference. Naples, Italy, 5-7 July.
Ghiyasvand Ghiasy, F., Hosseini, S. J. F., Malek Mohammadi, I., & Hosseini,
S. M. (2009). Factors influencing the entrepreneurship Iran agricultural cooperatives. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (2), 1170-1174.
Hmieleski, K., & Corbett, A. (2006). Proclivity for improvisation as a predictor of entrepreneurial intentions. Journal of Small Business Management, 44 (1), 45- 63.
Krueger, N. (2009). Entrepreneurial intentions are dead: long live entrepreneurial Intentions. In: Carsrud, A., Brännback, M. (Eds.), Understanding the entrepreneurial mind: opening the black box. Springer, New York, 51–72.
Krueger, N., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15 (5-6), 411-432.
Lee, L., Wong, P. K., Foo, M. D., & Leung, A. (2009). Entrepreneurial intentions: The influence of organizational and individual factors. Journal of Business Venturing, Vol. 26, 124–136.
Liñán, F., & Chen, Y., W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial Intentions. Entrepreneurship Theory and Practice. Baylor University. 1042-2587. 593-617.
Lucas, R. E. (1978). On the size distribution of business firms. Bell Journal of Economics, 9, 508-523.
Maghsoudi, T., & Davoudi, H. (2011). Entrepreneurship development strategies in agriculture cooperatives in Iran. American – Eurasian J .Agric. & Environ. Sci., 10(2), 283-289.
Nazari Nooghabi, S., & Iravani, H. (2011). A descriptive analysis of some factors influencing the success of agricultural cooperative. 1st International conference on cooperative social, economic and cultural capabilities, Kish, 16-17 April. p. 63. Retrieved from http://www.icci.2011.ir/english/download/Abstract - Journal.pdf/
Shapero, A., & Sokol, L. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. In C. A. Kent, D. L. Sexton, & K. H. Vesper (Eds.) Encyclopedia of entrepreneurship. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall.
Thompson, E.R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 669-694.
Turker, D. & Selcuk, S. S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students?. Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159.