تحلیل راهکارهای توسعه کسب و کارهای الکترونیک در تعاونی‌های زنان روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بو علی سینا

10.22034/ajcoop.2021.228160.1564

چکیده

هدف مقاله پژوهشی حاضر، تحلیل راهکارهای توسعه کسب و کارهای الکترونیک در تعاونی‌های زنان روستایی استان اصفهان بود. این تحقیق از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از نظریه بنیانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت مدیره شرکت-های تعاونی فعال زنان روستایی در استان اصفهان و کارشناسان اداره تعاون استان اصفهان بود (395N=) که با 21 نفر از کارشناسان و 35 نفر از اعضای هیات مدیره تعاونی‌های مذکور به عنوان نمونه‌های تحقیق، مصاحبه شد. روش نمونه گیری پژوهش از نوع هدفمند نظری بوده که به شیوه گلوله برفی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای داده های کیفی و کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. یافته ها نشان داد راهکارهای موثر در توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی‌های زنان روستایی استان اصفهان را می توان در قالب 9 مقوله طبقه بندی کرد که این 9 مقوله عبارتند از: 1) بسترسازی زیرساختی و فناوری، 2) حمایتی و تسهیلاتی ، 3)آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی، 4) مدیریت و سیاست‌گذاری، 5) قانونی و حقوقی، 6) توانمندسازی فردی، 7) شرایط اقتصادی، 8) شرایط فرهنگی- اجتماعی، 9) ارتباطی و تعاملی. نتایج همچنان نشان داد به منظور توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی‌های زنان روستایی استان اصفهان راهبردها یا سیاستهایی همچون تشویق و تبلیغ، آموزش و فرهنگسازی، تقویت و توانمندسازی زنان، سیاست‌گذاری قانونی، ارتباطات و همکاری، مدیریت و برنامه ریزی لازم هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the solutions toward developing E-businesses in rural women's cooperatives

چکیده [English]

The purpose of this research project was to analyze the solutions of e-business development for rural women coops in Isfahan province. This research is a qualitative research that has been done using a grounded theory approach. The statistical population of the study included both the rural women's directors of the active cooperatives and experts in Isfahan province (N=395). The research sampling method was theoretical purposeful which was performed by snowball method. Data analysis was performed using a qualitative content analysis approach during an open, axial and selective coding. The findings showed that effective strategies in the development of e-businesses in rural women's cooperatives in Isfahan province can be classified in the form of 9 categories, which are: 1) infrastructure and technology, 2) support and facilities, 3) education, informing and culture-building, 4) management and policy making, 5) legal and legitimate, 6) individual empowerment, 7) economic conditions, 8) socio-cultural conditions, 9) communication and interaction. The results also showed that in order to develop e-businesses in rural women's cooperatives in Isfahan province, strategies or policies such as encouragement and publicity, education and culture building, women's empowerment, legal policy making, communication and cooperation, management and planning are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperatives
  • Rural Women Empowerment
  • E-Business
  • ICT
  • Grounded Theory