شناسایی مشکلات توسعه کسب و کار تعاونی ها در روستاهای منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22034/ajcoop.2021.289311.1696

چکیده

امروزه مسأله همکاری و با‌هم بودن با توجه به شرایط حاضر در منطقه سیستان بسیار مهم و ضروری است. منطقه سیستان با معضلاتی همچون بیکاری، نبود اشتغال پایدار و کاهش منابع آبی و کم رونقی بخش کشاورزی رنج می‌‌برد. اجرای کسب و کار تعاون روستا در مناطق روستایی باعث جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و مزیت‌های روستاها می‌شود، اجرای کسب و کار تعاونی­ها همچنین فرصت مناسبی به افراد تحصیل‌کرده روستا جهت استفاده از تحصیلات‌شان در راستای توسعه روستا و رشد اقتصادی روستا است. لذا با درنظر گرفتن اهمیت موضوع که برگرفته از اولویت‌های پژوهشی اداره کل تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد، هدف این پژوهش شناسایی مشکلات توسعه کسب و کار‌ تعاونی‌ها در روستاهای منطقه سیستان بوده است. در این راستا 20 پرسشنامه بر پایه 68 گزینه و 13 شاخص تدوین شد که توسط خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان، اداره تعاونی روستایی استان سیستان بلوچستان، دفاتر بیمه شهرستان زاهدان و اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان تکمیل گردیده است. بدین منظور از تکنیک تئوری خاکستری (GRA) و نرم افزار GRA solver 2015 برای استخراج نتایج استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده، مهم‌ترین موانع و مشکلات تعاونی‌های منطقه سیستان عبارت است از: کمبود نقدینگی جهت تأمین سرمایه در گردش مالی‌که در اولویت اول جای گرفته است. همچنین عدم وجود بستر فرهنگی مناسب برای ارتقاء روحیه همکاری در اولویت دوم قرار گرفته است. از طرفی دیگر عدم آشنایی تحصیل‌کردگان دانشگاهی با ساختار و شیوه فعالیت در شرکت‌‌ تعاونی و عدم ایجاد مراکز مشاوره برای راهنمایی و رفع مشکلات بیکاری شرکت های تعاونی در اولویت سوم جای گرفته است. بنابراین با توجه به نتایج حاصله لازم است زیرساخت­های توسعه کسب و کار تعاونی­ها در منطقه در جهت رفع موانع بازسازی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cooperative business development problems in sistan region villages

نویسندگان [English]

  • BEHZAD RAKHSHANI 1
  • Ali Sardar Shahraki 2
  • Neda Aliahmadi 3
1 Master student of Agricultural Economics, Sistan and Baluchestan University
2 University of Sistan and Baluchestan
3 PhD student in Agricultural Economics, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

Today, the issue of cooperation and togetherness is very important and necessary considering the current situation in the Sistan region. Sistan region suffers from problems such as unemployment, lack of sustainable employment and reduction of water resources and stagnation of the agricultural sector. The implementation of rural cooperative business in rural areas prevents the loss of capital and benefits of rural areas. The implementation of cooperative business is also a good opportunity for educated people in the village to use their education for rural development and rural economic growth. So considering the importance of this issue, which is derived from the research priorities of the General Directorate of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Sistan and Baluchestan Province, The purpose of this study was to identify the problems of business development of cooperatives in the villages of Sistan region.In this regard, 20 questionnaires based on 68 options and 13 indicators were developed by experts of the General Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Sistan and Baluchestan Province, Rural Cooperatives of Sistan and Baluchestan Province, Zahedan Insurance Offices and professors of Sistan and Baluchestan University. For this purpose, Gray Theory (GRA) technique and GRA solver 2015 software were used to extract the results. According to the results, the most important obstacles and problems of cooperatives in Sistan region are Lack of liquidity to raise working capital, which is the first priority. In addition, the lack of a proper cultural context to promote the spirit of cooperation is a second priority. On the other hand, the lack of familiarity of university graduates with the structure and method of activity in cooperatives and the lack of counseling centers to guide and solve the unemployment problems of cooperatives is the third priority. Therefore, according to the results, it is necessary to rebuild the business development infrastructure of cooperatives in the region in order to remove obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Cooperatives
  • Technique GRA
  • Sistan