تأثیر ویروس کرونا بر عملکرد شرکت‌های تعاونی استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب‌و‌کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران‏

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب‌و‌کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. ‏

3 مدیر تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

10.22034/ajcoop.2021.137426

چکیده

عصر کنونی سراسر بحران و حوادث غیرمترقبه است؛ یکی از این بحران‌ها شیوع و پاندمی ویروس کرونا بوده که بر عملکرد همه همه ‏سازمان‌ها تأثیر گذاشته و در بسیاری مواقع موجودیت سازمان‌ها را به‌سوی نابودی کشانده است. شرکت‌های تعاونی استان بوشهر نیز از ‏این قائده مستثنی نبوده و با فراگیری ویروس کرونا دچار مشکلاتی شده‌اند. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراگیری ‏ویروس کرونا بر کسب و کارهای تعاونی استان بوشهر می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه ‏استان بوشهر تشکیل می‌دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. پژوهش در دو مرحله صورت ‏پذیرفت؛ بدین‌صورت که در مرحله اول با استفاده از منابع علمی و بررسی مبانی نظری مرتبط شاخص‌های مؤثر بر عملکرد تعاونی‌ها ‏استخراج گردیده و پس از آن با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از صاحب‌نظران شاخص‌های نهایی به‌وسیله روش فازی انتخاب ‏شدند. در مرحله دوم، با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی ابعاد و شاخص‌های مؤثر بر عملکرد شرکت‌های تعاونی استان بوشهر ‏وزن‌دهی و رتبه‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش در مرحله اول نشان داد که از شاخص شناسایی شده بررسی مبانی نظری 26 شاخص ‏وزن و اهمیت بالاتری برای ورود به مرحله دوم پژوهش دارند. نتایج پژوهش نشان داد که از چهار منظر عملکرد سازمانی؛ منظر ‏مشتری با امتیاز وزنی 336/0 در شرایط شیوع ویروس کرونا در رتبه اول قرار داشته و پس از آن منظرهای مالی، فرآیندهای داخلی و ‏رشد و یادگیری قرار دارند. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Coronavirus on Cooperatives Performance in Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • ebrahim rajabpour 1
  • Maedeh Dehghan 2
  • majid parvizi 3
1 Assistant Professor, Business Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, ‎Iran‎
2 Master Student of Strategic Management, Department of Business Administration, Faculty of Business and ‎Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 lndvCo-operative Director of Cooperative Office, Labor and Social Welfare of Bushehr Province
چکیده [English]

The present era is full of crises and unforeseen events; One of these crises is the outbreak and ‎pandemic of the Corona Virus, which has affected the performance of all organizations and in many ‎cases has led to the destruction of organization’s existence. Therefore, the ‎purpose of this study is to investigate the impact of Corona Virus pandemic on cooperative ‎businesses in Bushehr province. The statistical population of the present study consists of the ‎experts from the General Department of Cooperatives, Labor and Welfare of Bushehr Province. The ‎present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey type. The research was ‎conducted in two stages; Thus, in the first stage, using scientific sources and reviewing the relevant ‎theoretical foundations, indicators affecting the performance of cooperatives were extracted, and ‎then by forming a focus group and consulting experts, the final indicators were selected by fuzzy ‎method. In the second stage, using the AHP technique, the dimensions and indicators affecting the ‎performance of cooperatives in Bushehr province were weighted and ranked. Findings of the ‎research in the first stage indicated that from the identified indicators of the review of theoretical ‎foundations, ‎‏26‏‎ indices have higher weight and importance for entering the second stage of ‎research. The research results revealed that from four perspectives of organizational performance; ‎The customer perspective ranks first with a weight score of ‎‏0.336‏‎ in the context of the Corona Virus ‎outbreak, followed by financial perspectives, internal processes, and growth and learning.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Corona Virus
  • Organizational performance
  • Cooperatives
  • Bushehr province.‎