بررسی تأثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی شرکت های تعاونی شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران

2 دانشیار هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر

چکیده

این پژوهش با هدف، بررسی تأثیر استراتژی‌های بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی شرکت‌های تعاونی شهر بوشهر در سال 1398 انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی- تحلیلی است. از نظر بازه زمانی نیز از نوع پژوهش‌های مقطعی به حساب می‌آید. جامعه آماری این پژوهش شامل 1374 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت‌های تعاونی شهر بوشهر هستند که حداقل تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر با روش‌های نمونه‌گیری تصادفی ساده محاسبه شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 32 گویه می‌باشد و با استفاده از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند. به‌منظور سنجش روایی پرسشنامه، دو نوع روایی منطقی و روایی سازه در نظر گرفته شد. در این راستا، روایی محتوا، اعتبار ظاهری و اعتبار عاملی (تحلیل عاملی) بررسی شدند. همچنین نتایج پایایی ترکیبی نشان داد که همه مولفه‌های پژوهش دارای پایایی ترکیبی بزرگتر از 7/0 بوده‌اند. برای بررسی مدل مفهومی پژوهش با کمک تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم‌افزارSmartPLS2 بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که استراتژی‌های محصول سبز، قیمت‌گذاری سبز، تأمین‌کنندگان سبز، تبلیغ سبز، تحقیق و توسعه سبز، توزیع سبز و بسته‌بندی سبز تأثیر مثبت (مستقیم) و معناداری بر مزیت رقابتی شرکت‌های تعاونی شهر بوشهر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey in the Effect of Green Marketing Strategies on Competitive Advantage of Cooperative Companies in Bushehr City

نویسندگان [English]

  • Sajad Khalili 1
  • Gholamreza Jamali 2
  • Karimeh Rameshi 3
1 Master Student, Department of Commercial Management (Marketing), Kherad Institute of Higher Education, Bushehr, Iran
2 Industrial Management Dept., Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 Master Student, Department of Accounting, Kherad Institute of Higher Education, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to study the effect of green marketing strategies on competitive advantage cooperative companies in Bushehr city in 2019. This research is applied in terms of purpose and descriptive and survey-analytical in terms of research method. It is also considered as a cross-sectional research. Statistical population of this research included 1374 managers, assistants and experts of cooperative companies in Bushehr city. Sample size included 300 people selected by Cochran formula using simple random sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect. The questionnaire consisted of 32 items and was assessed using a five-point Likert scale. To assess the validity of the questionnaire, two types of rational validity and construct validity were considered. Also, the results of combined reliability showed that all components had a combined reliability greater than 0.7. To investigate the conceptual model confirmatory factor analysis and testing of research hypotheses, Structural Equation Modeling (SEM) and Partial Least Squares (PLS) method have been used using SmartPLS2 software. Results showed that green product, green pricing, green suppliers, green advertising, research and development of green, green distribution and green packaging strategies, has positive and significant effect on competitive advantage of cooperative companies in Bushehr city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing
  • Competitive Advantage
  • Cooperative Companies