بازطراحی چارچوب معیشت پایدار (SLA) با رویکرد روستا تعاون با استفاده از روش بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد ،ترویج وآموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

معیشت پایدار در دﻫﻪ ی 1980ﺑﻪ ،ﻋﻨﻮان یکرویکرد جدید در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ روستائی وﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ و ریشه ﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮروستائی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ دستیابی به معیشت پایدار روستائی، ﺑﺪونﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪدارائی ﻫﺎ وسرمایه ﻫﺎی معیشت درروﺳﺘﺎﻫﺎ اﻣﮑﺎن پذیرﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. پژوهش حاضر جزو تحقیقات کمی از نوع روش همبستگی است وازنظر هدف کاربردی و از ﻟﺤﺎظ گردآوری داده ﻫﺎ از ﻧﻮع پیمایشی محسوب می شود . هدف اصلی آن طراحی الگوی معیشت پایدار(تاثیر سرمایه های معیشتی) با رویکرد روستا تعاون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران تعاونی های طرح روستا تعاون تشکیل می دهند(405(N= که با استفاده از روش نمونه گیری انتساب متناسب و فرمول کوکران 198 نفر در پژوهش مشارکت داشتند.از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ بعنوان اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ دراین تحقیق بهره گرفته شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه بوسیله پانل متخصصان تایید شد. با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از پایایی آن اطمینان حاصل گردید. یافته‌ها نشان داد، متغیرهای سرمایه مالی (419/.)، سرمایه فیزیکی (402/.)، سرمایه اجتماعی(314/.)، سرمایه انسانی(256/.) و سرمایه طبیعی (222/.)، بترتیب موثرترین متغیرها بر معیشت پایدار اعضای تعاونی های تحت پوشش طرح روستا تعاون می باشند. نتایج بدست آمده از تحلیل یافته با استفاده از روش بیزی (Baysian SEM)  نشان داد که میزان پایداری و استمرار در کسب وکار در سرمایه مالی، دسترسی به وسائل ارتباطی، در سرمایه فیزیکی، مشارکت در فعالیت های مرتبط با بحران های اجتماعی در سرمایه اجتماعی، علاقه به کار ی جدید و نوآوری در سرمایه انسانی و امکانات بالقوه طبیعی روستا برای گردشگری درسرمایه طبیعی بیشترین تاثیر را روی معیشت پایدار داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redesigning a sustainable livelihood framework with a cooperative village approach using the Bayesian method

نویسندگان [English]

  • Alborz Mohammadi 1
  • Maryam Omidi Naajafabadi 2
  • alireza poursaeed 3
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 دانشیار
چکیده [English]

This research has been done with the aim of designing a sustainable living model with a cooperative village approach. The present study is a quantitative research of the correlation method. The research is the effect of livelihood capital on the sustainable livelihood of members of cooperative companies in the cooperative village plan. The research statistical population includes 198 managers of cooperatives under the auspices of the cooperative village who were selected by proportional assignment sampling. As data input was used in this research. The content and face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Using the pilot study and calculating the Cronbach's alpha coefficient, its reliability was ensured. Findings from path coefficients showed that the variables of financial capital (.419), physical capital (.402), social capital (.314), human capital (.256) and natural capital (.222), respectively. The most effective variables on sustainable livelihood are the members of cooperatives covered by the cooperative village plan. The results obtained from the analysis using Bayesian method (Baysian SEM) showed that the degree of stability and continuity in business in financial capital, the degree of access to communication tools in physical capital, the degree of participation in activities related to social crises Social capital, the level of interest in new work and innovation in human capital and the potential natural facilities of the village for tourism in natural capital have had the greatest impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livelihood capital
  • livelihood sustainability
  • cooperative members
  • cooperative village
  • Bayesian analysis