ارزیابی ظرفیت نهادی در مدیریت مشارکتی آب، مورد مطالعه تعاونی پیوند شهرستان آق‌قلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی ظرفیت نهادی در مدیریت مشارکتی آب در تعاونی تولید پیوند شهرستان آق‌قلا است. جامعه آماری شامل 102 نفر از کارشناسان و دست‌اندرکاران درگیر در طرح است که اطلاعات لازم از طریق سرشماری گردآوری شد. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی آن بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در دو قسمت میزان اهمیت و وضع موجود متغیرهای ظرفیت نهادی ارزیابی و تأیید شد. ظرفیت نهادی در شش مؤلفه و 62 گویه اندازه‌گیری شد. نتایج رتبه‌بندی مؤلفه‌‌ها نشان داد که به ترتیب مؤلفه‌‌های سرمایه انسانی، هنجارها، تأمین منابع، ظرفیت مدیریتی، یکپارچگی نهادی و دانش‌افزایی و یادگیری اهمیت بیشتری در مدیریت مشارکتی آب داشته‌اند. همچنین نتایج آزمون t زوجی نشان داد، میانگین کلیه مؤلفه‌‌های ظرفیت نهادی در جریان طراحی و اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب در حالت واقعی آن کمتر از میزان اهمیت مورد انتظار است. نتایج آزمون t تک نمونه‌ای نشان داد که میانگین همه مؤلفه‌‌ها بیشتر از عدد 3 است و بیانگر این است که مؤلفه‌‌های ظرفیت نهادی در اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب، در سطح مناسبی هستند. نتایج بررسی تأثیر ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه‌‌های شش گانه ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی تأثیر مثبت و معنی‌دار داشته است و در این بین مؤلفه ظرفیت مدیریتی، بیشترین تأثیر را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Institutional Capacity in Participatory Water Management: Case of Payvand Cooperative of Aqqala County

نویسندگان [English]

  • Leila Tabrizi 1
  • Gholamhossein Abdollahzadeh 2
  • Mohammad Sharif Sharifzadeh 1
  • Abdolvahab Ghezel 3
1 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Golestan Jihad of Agriculture Organization, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The present study was formulated in order to determine institutional capacity in participatory water management in Peyvand Cooperative in Aqqala. A survey method was adopted and data collection was carried out by using questionnaire. Target population included 102 experts and authorities in this initiative and data gathered based on a census. The validity and reliability of the questionnaires in terms of importance and status quo of institutional capacity were confirmed through experts’ opinions and Cronbach’s alpha, respectively. Institutional capacity was measured in 6 attributes and 62 items. The results obtained from components ranking revealed that the component “human capital”, “norms”, “provision of resources”, “management capacity”, “institutional integrity”, and “knowledge development and learning” were more important in participatory water management, respectively. Moreover, the results obtained from paired t-test indicated that the average of all components of institutional capacity during design and administration of participatory water management project in real setting is below the expected value. Furthermore, the results of one-sample t-test showed that the average of all the components is >3, which means the components of institutional capacity are in favorable level in administration of participatory water management project. The results acquired from the effect of institutional capacity on institutional effectiveness via multiple regression showed that six components of institutional capacity have positive and significant effect on institutional effectiveness. It is noteworthy that the component “management capacity” had the highest effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • institutional capacity
  • participatory management
  • effectiveness
  • Peyvand Cooperative