ارزیابی نظامهای بهره برداری در جهت پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی واحد ایلام ،دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل متخصصان و صاحب نظران علمی و اجرایی که حداقل دارای مدرک ‏کارشناسی ارشد و دارای سوابق علمی، ترویجی و تجربی در ارتباط با توسعه پایدار کشاورزی هستند، می ‏باشند.‏ که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی (هدفدار و گلوله برفی) تعداد 15 نفر مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفتند. برای تعین روایی پرسشنامه تحقیق از روایی ظاهری و محتوایی و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده شد. به منظور دستیابی به هدف اصلی که از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید، برای محاسبه داده ها از نرم افزار 2000Expert Choice (EC) استفاده شد. ملزومات بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، در نظر گرفتن معیارها (پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی) از یک طرف و گزیدارهای تصمیم گیری (نظام های بهره برداری) از طرف دیگر است. یافته های پژوهش نشان دادند که معیارهای استفاده کمتر از کود شیمیایی، استفاده کمتر از سموم شیمیایی و رعایت تناوب زراعی به ترتیب به عنوان مهمترین معیارهای پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی می باشند. همچنین نتایج نشان داد که رویهمرفته، مناسبترین نظام بهره برداری برای پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی تعاونی می باشد. لذا پیشنهاد می گردد که این موضوع مورد توجه سیاستگزاران و دست اندرکاران قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Farming systems for Environmental Sustainability of Agricultural Activities in Ilam province

نویسنده [English]

  • Alireza Poursaeed
Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of the present study was to define an appropriate Farming System which provides environmental sustainability of agricultural activities in Ilam province in "ILam province". Regarding the purpose, the present research is an applied – developmental study. The population includes experts. The sampling of the experts was carried out via Nonprobability Sampling (Purposive and Chained). Two questionnaires were designed to serve as the major research instruments. Face and content validity was applied to determine the validity and Cronbach coefficient Alpha and consistency coefficient were applied to determine the inconsistency coefficient of the questionnaires. Descriptive statistics were used To achieve pre-determined purpose of the study. The procedures, all, were performed by spss 18 software. For multiple criteria Decision Making (MCDM), Analytical Hierarchy Process (AHP) were applied for the decision making stage. The required statistics were carried out by the use of ES2000 software. Sustainability criteria were firstly recognized with the aid of the secondary documents. The Farming Systems were lying in the range of private, cooperative produce, rental, and share cropping. The results of this study demonstrated that the cooperative is the most useful Farming System in the environmental sustainability of agricultural activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental sustainability
  • Farming System
  • Analytical Hierarchy Process
  • Ilam Province