تاثیر نظام ترویج و آموزش کشاورزی بر توسعه کشاورزی ارگانیک در تعاونی‏های کشاورزی شهرستان شبستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر، اگرچه بهره‏ وری و پایداری بسیاری از فناوری‏ های حفاظت از محیط زیست، نظیر فناوری ارگانیک، به طور گسترده ‏ای به اثبات رسیده است، ولی هنوز شمار زیادی از کشاورزان اطلاع و دانش کافی از این فناوری‏ها ندارند و دلیل این امر، آن است که این گونه فناوری‏ ها مستلزم جایگزینی مهارت‏های مدیریتی، دانش و نیروی انسانی محلی با نهاده های خارجی است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر نظام ترویج و آموزش کشاورزی در قالب روش‏های آموزشی-ترویجی بر توسعه کشاورزی ارگانیک در تعاونی‏ های کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از نظر پارادایم، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ گردآوری داده‏ ها، پیمایشی و از لحاظ رابطه بین متغیرها، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می‏ باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای تعاونی‏ های کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان شبستر در سال 1398 بودند. بر اساس داده‏ های میدانی، شواهد کافی برای تایید اثر معنی ‏دار «بازدیدهای علمی» و «جلسه‏ ها و دوره‏ های آموزشی» بر «رفتار فناوری ارگانیک» وجود داشت. همچنین اثر معنی‏دار متغیرهای «تماس‏های فردی» و «دانش فناوری ارگانیک» بر «نگرش به فناوری ارگانیک» تایید شد. بر اساس نتایج حاصله، ایجاد مرکز تحقیق و توسعه (R & D) و پایگاه اطلاعاتی ارگانیک ملی، جهت‏ دهی به افکار کشاورزان برای ارتباط بیشتر با مروجان، کشاورزان پیشرو و کارشناسان و فرهنگ ‏سازی در خصوص نحوه استفاده آموزشی از پیام ‏رسان‏ ها (تلگرام، واتساپ و اینستاگرام) و پیامک‏ های تلفن همراه پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Agricultural Extension and Education System on Organic Agricultural Development in Agricultural Cooperatives of Shabestar Township

نویسندگان [English]

  • Yahya Safi Sis 1
  • Milad Joodi Damirchi 2
  • Najimeh Esmaili 3
1 Ph.D. of Agricultural Extension, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran.
2 M.Sc of Agricultural Management, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran.
3 M.Sc of Sustainable Agricultural and Environmental Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

At the present time, although the productivity and sustainability of many environmental protection technologies, such as organic technology, have been widely demonstrated, many farmers are still unaware of these technologies and the reason of it, is that such technologies require the replacement of management skills, knowledge and local manpower with foreign inputs. In this regard, the purpose of this study was to analyze the impact of agricultural extension and education system in the form of educational-extension methods on the development of organic agriculture in agricultural cooperatives. The statistical population consisted of the members of active and passive agricultural cooperatives in Shabestar township in 2019. This study is In terms of paradigm, quantitative; In terms of purpose, practical; In terms of data collection, survey and in terms of the relationship between variables, it is a type of descriptive-correlation researches. Structural equation modeling technique was used for data analysis. According to field data, there was sufficient evidence to support the significant impact of "scientific visits" and "training sessions" on "organic technology behavior". Also, the significant effect of the variables of "personal contact" and "knowledge of organic technology" on "attitude to organic technology" was confirmed. Based on the results, the following recommendations are proposed: the establishment of R&D center and national organic database, Orientation to farmers' thoughts for more communication with extension agents, leading farmers and experts, and culture building on how to use of messengers (Telegram, WhatsApp and Instagram) and mobile text messages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic Technology Behavior
  • Mass Media
  • Individual Contacts
  • Scientific Visits