نیازسنجی آموزشی مدیران عامل تعاونی‌های روستایی استان مازندران در زمینه مدیریت کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی‌های روستایی در زمینه مدیریت کارآفرینی به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی‌های روستایی استان مازندران و کارشناسان آموزش اداره‌های تعاون تشکیل دادند. تعداد 183 مدیر عامل تعاونی‌های‌ روستایی و 54 کارشناس اداره‌های تعاون در استان مازندران به روش تمام‌شماری مورد تحقیق واقع شدند. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق توسط کارشناسان و اساتید در حوزه کارآفرینی تائید گردید. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ در دامنه 77/0 تا 98/0 مورد تائید قرار گرفت. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی مدیران عامل از دیدگاه خودشان و سپس از دیدگاه کارشناسان با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد. در مرحله دوم به منظور تعیین سطح توافق مدیران عامل تعاونی‌ها و کارشناسان در خصوص نیازهای آموزشی آنها، از مدل کوادرانت استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدیریت مالی و مدیریت استراتژیک به عنوان نیازهای آموزشی اولویت‌دار مدیران عامل تعاونی‌های روستایی در حوزه مدیریت کارآفرینی شناسایی و در اولویت برنامه‌های آموزشی قرار گرفتند. ضروری است تا متناسب با اولویت‌ها، آموزش‌های نظری و عملی به فراخور هر نیاز ارائه شود تا در نهایت ویژگی مدیریت کارآفرینی مدیران عامل تعاونی‌های روستایی ارتقا یابد و زمینه رشد و توسعه فعالیت تعاونی‌ها در بازار فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Needs Assessment of Managing Directors of Rural Cooperatives in Mazandaran Province in the Field of Entrepreneurship Management

نویسندگان [English]

  • Amir Ahmadpour 1
  • Najibeh Nour Mohammadi 2
  • hadi moumeni 3
  • Jamileh Aliloo 3
1 Department of agricultural extension and education,sari branch, islamic azad university, sari, iran
2 2MSc. Of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 MSc. Of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the educational needs of managing
directors of rural cooperatives in the field of entrepreneurship management by
survey method. The statistical population of the study consisted of the
managing directors of rural cooperatives and training experts of cooperative
offices in Mazandaran province. A total of 183 managing directors of
cooperatives and 54 experts of cooperative offices in Mazandaran province
were surveyed by census method. The face and content validity of the research
tool was confirmed by experts and professors in the field of entrepreneurship.
The reliability of the research instrument was confirmed using Cronbach's alpha
in the range (0.77 to 0.98). This research was conducted in two stages: first, the
educational needs of managing directors were determined from their own point
of view and then from the point of view of experts using a questionnaire based
on the Burich model. In the second stage, in order to determine the level of
agreement between the managing directors of cooperatives and experts
regarding their educational needs, the quadrant model was used. The results
showed that the dimensions of financial management and strategic management
were identified as priority training needs of managing directors of rural
cooperatives in the field of entrepreneurial management and were prioritized in
training programs. It is necessary to provide theoretical and practical training in
accordance with the priorities in accordance with each need in order to
ultimately promote the entrepreneurial management characteristics of the
managing directors and provide the ground for the growth and development of
cooperatives in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational needs assessment
  • Entrepreneurship Management
  • Borich model
  • Quadrant model
  • Rural Cooperatives