نقش تعاونی های آب در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان تحت پوشش تشکل‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

5 استایار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

چکیده

با توجه به منابع آب و تنش­ها و درگیری­هایی که در سال­های اخیر بر سر استفاده از منابع آب به وجود آمده است ضرورت توجه به نقش تشکل­های محلی آب بیش‌ازپیش نمایان می­گردد تا بتوان بر اساس آن راهکارهای مناسبی را برای کنترل بحران آب ارائه داد. لذا هدف این مطالعه بررسی نقش تشکل­های محلی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان تحت پوشش تشکل­ها در استان ایلام می­باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کشاورزان، هیئت‌مدیره و اعضای تشکل‌های آب‌ استان ایلام به تعداد 1957 نفر بودند که  320 نفر با استفاده از جدول مورگان  و روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد­آوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ از طریق پانل متخصصان بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. در این پژوهش به منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از  آمار توصیفی و استنباطی آزمون­های مقایسه میانگین و نرم افزار SPSS25استفاده شده است. نتایج نشان داد، میزان نزاع بر سر آب در روستاهای دارای تشکل­های محلی آب در حد کم می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر مدیریت مناسب توزیع آب در روستاهای تحت پوشش تشکل­های محلی آب توانسته است منجر به کاهش نزاع بین بهره­برداران در زمینه­ی توزیع آب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of water cooperatives in improving the economic and social situation of villagers covered by organizations in Ilam province

نویسندگان [English]

  • hamid basati 1
  • Alireza poursaeed 2
  • mohamadsadegh allahyari 3
  • roeya eshraghisamani 4
  • hamed chaharsoughiamin 5
1 Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
2 Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
3 Department of Agricultural Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
4 Department of Agricultural Management, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
5 Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Given the water resources and the tensions and conflicts that have arisen in recent years over the use of water resources, it is necessary to pay more attention to the role of local water organizations in order to provide appropriate solutions to control the water crisis. 
Therefore, the aim of this study was to investigate the role of local organizations in improving the economic and social situation of villagers covered by organizations in Ilam province. The study population included farmers, board members and members of water organizations in Ilam province in 1957, of which 320 were selected using Morgan table and random stratified sampling method with appropriate proportions. The data collection tool in this study was a researcher-made questionnaire. The content validity of the questionnaire was examined and confirmed through the panel of experts. Cronbach's alpha was also used to evaluate the reliability of the questionnaire. In this study, in order to analyze the data, descriptive and inferential statistics of mean comparison tests and SPSS25 software were used. The results showed that the rate of water disputes in villages with local water organizations is low; In other words, proper management of water distribution in villages covered by local water organizations has been able to reduce the conflict between users in the field of water distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Water Organization
  • Water management
  • Economic Situation
  • Social Situation
  • Ilam province