امکان‌سنجی تشکیل تعاونی تولید مبتنی بر کشاورزی سبز میان زنان روستایی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام

2 گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام

چکیده

< p>تعاونی­های بخش کشاورزی یکی از مهم­ترین جلوه­های مشارکت سازمان­یافتة کشاورزان روستایی در امور اقتصادی و اجتماعی به شمار می روند که در افزایش اشتغال، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی روستاییان مؤثرند؛ لذا این پژوهش با هدف امکان­سنجی تشکیل تعاونی تولید مبتنی بر محصولات سبز به منظور اشتغال زنان و فقرزدایی در استان ایلام در سال 97 انجام ‌گرفت. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه محقق­ساخته بود که روایی آن را 3 نفر از صاحب­نظران و استادان گروه کارآفرینی و توسعة روستایی دانشگاه ایلام تأیید کردند و پایایی پرسش­نامه از طریق محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (86/0) قابل قبول برآورد شد. جامعة آماری این پژوهش را زنان روستایی استان ایلام با جمعیت 89895 نفر تشکیل دادند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر برآورد شد که 200 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج توصیفی و استنباطی نشان داد مناطق مورد مطالعه از نظر ابعاد آموزش و مهارت­آموزی، زنجیرة تأمین، اجتماعی، فنی، حمایت و اقتصادی، آمادگی تشکیل تعاونی تولید محصولات سبز و ارگانیک را میان زنان روستایی استان ایلام دارند؛ لذا با توجه به نتایج، پیشنهاد می­شود سازمان­های حمایتی زمینة تشکیل تعاونی تولید محصولات سبز و ارگانیک را در استان ایلام فراهم سازند و با کمک به تشکیل تعاونی محصولات سبز و ارگانیک برای زنان روستایی، راهکاری برای حل معضل بیکاری و کاهش فقر در مناطق روستایی ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and evaluating cooperative strategies in rural development in selected cities of Hamedan province

نویسندگان [English]

  • fereshteh saymohammadi 1
  • Hossien Mehdizadeh 1
  • samireh saymohammadi 2
1 ilam university
2 ilam university
چکیده [English]

< p >To achieving rural development Cooperatives as a third pillar of the country''''s economy plays a vital role.  Cooperatives improve the efficiency of financial, human and natural resources and enhance economic activity.  This study presents strategies for rural development in two regions Hamadan and Bahar township of Hamadan province.  In this study, SWOT and ANP multi-criteria decision-making models were used.  Using the community elite''''s opinion, strategies were identified by the SWOT matrix and then strategic goals ranked with a multi-criteria decision-making model. Based on the results, the high number of decision-makers and the membership of co-operative managers in other communities are the most important strengths and opportunities point. The mismatch between available credit and needs and market instability (inflation and recession) are the most important strengths and weaknesses point face-off cooperatives.  According to the results of the ANP model, increased supervision and support of the cooperative sector in law, management of available resources and assignment of further activities to the cooperative sector with weight 0.195, 0.174 and 0.127 are in priority. Strategic goals should be of interest to planners and policymakers in decision-making. Overall, the co-operative sector needs more government support and law''''s rule oversight and proper management of available resources, especially labor and natural resources. It is suggested that the government act as a supervisor by delegating more activities to the members of the Cooperatives and to provide farmers with lesser bureaucracy in coordination with subsidiary organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANP
  • Co-operative
  • Development
  • SWOT
  • Village