طراحی الگوی تعاونی بیمه خرد کشاورزی برای مناطق روستایی ایران؛ مطالعه موردی: بیمه خرد دام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 بیم‌سنجی دانشکده ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بیمه­های خرد، مسئلة اصلی این تحقیق طراحی یک الگو برای توسعة بیمة خرد در مناطق روستایی در قالب تعاونی بوده است. تحقیق حاضر در ۲ مرحله انجام شده است. در مرحلة اول، با استفاده از مطالعة کیفی و انجام مصاحبه‏های عمیق در قالب رویکرد نظریة بنیادین، الزامات توسعة بیمة خرد تعاونی در سه سطح خرد، میانی و کلان دسته‏بندی شد. الزامات سطح خرد شامل بیمه­گر، بیمه­گذار و کانال توزیع؛ الزامات سطح میانی شامل اکچوار و الزامات سطح کلان شامل قانون­گذاری و بیمة اتکایی است. در مرحلة دوم، با استفاده از مطالعة کمی و مدل­یابی معادلات ساختاری، الگوی تعاونی  بیمة خرد در مناطق روستایی طراحی و چالش­های توسعة آن شناسایی شد. جامعة آماری بخش کمی را سه گروه از کارشناسان مرتبط با حوزة بیمه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پژوهشکدة بیمة مرکزی و صندوق بیمة محصولات کشاورزی تشکیل دادند. نتایج به­طور خلاصه نشان داد به منظور توسعة بیمة خرد: 1. گویة اعتمادسازی درمورد این بیمه، از طریق برنامه­های آموزشی مناسب در میان اقشار کم‏درآمد، جزو اولویت اول در سطح خرد (micro) است؛ 2. گویة جمع­آوری داده­ها درمورد مشتریان بیمه­های خرد، تأمین‏کنندگان، محصولات و قیمت بیمه­های خرد جزو اولویت اول در سطح میانی (meso) است؛ 3. گویة تدوین سیاست‎های حمایتی (معافیت‏های مالیاتی و یارانه­ها) برای توسعة بیمة خرد جزو اولویت اول در سطح کلان (macro) است. در چالش‏های اقتصادی، متغیر فقدان پس­انداز در افراد فقیر به عنوان یک جزء ضروری برای خرید بیمه­نامه؛ در چالش­های فرهنگی- اجتماعی، متغیر فقدان مشارکت روستاییان در طرح­های بیمه­های تعاونی و نبود اعتماد در میان شبکه­های جامعة محلی درمورد بیمة خرد؛ در چالش­های آموزشی- ترویجی، متغیرهای بی­توجهی رسانه­های جمعی به مباحث بیمة خرد و  فقدان آموزش اقشار کم­درآمد از طریق موارد سفارشی؛ در چالش­های فنی، متغیر نبود اطلاعات درمورد بازاریابی بیمة خرد در میان اقشار ضعیف؛ و در چالش‏های سیاست‏گذاری، متغیر بی­توجهی صندوق محصولات کشاورزی به مباحث بیمة خرد بیشترین اولویت را در توسعة بیمة خرد تعاونی در مناطق روستایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a cooperative model of agricultural micro-insurance for rural areas of Iran; Case study: Livestock micro-insurance

نویسنده [English]

  • Amir Teimour Payandeh 2
2 Department of Actuarial Science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The main issue of this research is to design a model for the development of micro insurance in rural areas in the form of cooperatives. This research has been done in 2 steps as follows. In the first stage, using qualitative study and in-depth interviews in the form of grounded theory approach, the requirements for the development of cooperative micro-insurance were categorized into three levels: micro, meso and macro. Micro level requirements include insurer, policy holder and distribution channel; Intermediate level requirements include actuary and macro level requirements include legislation and reinsurance. In the second stage, using quantitative study and structural equation modelling, micro-insurance cooperative model was designed in rural areas and then the challenges of micro-insurance development were identified. The statistical population includes three groups of insurance experts in the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, the Central Insurance Research Institute and the Agricultural Products Insurance Fund. The results are summarized as follows: (1) Trust in micro-insurance through appropriate training programs among low-income groups is one of the first priorities at the micro level in order to develop micro-insurance. (2) Data collection items in relation to micro insurance customers, suppliers, products and prices of micro insurance, are among the first priority at the middle level (meso) to develop micro insurance. (3) The formulation of supportive policies (tax exemptions and subsidies) for the development of micro insurance is one of the first priorities at the macro level for the development of micro insurance. In economic challenges the variable “lack of savings" in poor people as an essential component to buy insurance; In socio-cultural challenges, the variable "lack of rural participation in cooperative insurance schemes" and "lack of trust among local community networks"; In educational-extension challenges, the variables "lack of mass media attention to micro-insurance issues" and "lack of education of low-income groups through custom cases"; In technical challenges, the variable "lack of information about micro-insurance marketing among the poor"; and In the policy challenges, the variable “lack of Agricultural Products Fund attention to the micro-insurance issues" has the highest priority of developing cooperative rural micro-insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro Insurance
  • Cooperative Insurance
  • livestock micro insurance
  • micro insurance development Challenges
  • Rural Areas