عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی تولیدی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی وکسب وکار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران

4 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولیدی استان کرمانشاه بود. جامعۀ آماری پژوهش را متخصصان دانشگاهی مرتبط با بخش تعاون، کارشناسان ادارة کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و تعدادی از مدیران شرکت­های تعاونی تولیدی استان تشکیل دادند. روش نمونه­گیری به صورت هدفمند و تا اشباع نظری داده‌ها صورت گرفت که تعداد 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات
 از ابزار مصاحبه و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون (تم) استفاده شد. نتایج تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی استان کرمانشاه عبارت‏اند از: عوامل شخصیتی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و آموزشی. برهمین‏اساس، مدیران عامل تعاونی‌ها باید از میان افرادی با توانایی و مهارت‌های مدیریتی و فنی انتخاب شوند. با توجه به یافته‌های پژوهش و مشخص شدن نقش عوامل اقتصادی، کمبود منابع مالی و سخت­گیری بیش­ازاندازۀ بانک­ها در استفاده از اعتبارات و تسهیلات بانکی، ازجمله موانع سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد تعاونی‌ها و درنتیجه، گسترش و توسعۀ آنهاست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying and identifying the effective factors on the success of productive Cooperatives companies in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • jalal olfati 1
  • Hassan Rangriz 2
  • Kumars Ahmadi 3
  • Bizhan Rezaei 4
1 Ph.D. Student, Governmental Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Human Science and Business Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Governmental Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to study and identify the factors influencing the success of productive cooperatives companies in Kermanshah province. This research follows a qualitative methodology and the subjects of the study are university specialists who have a close relationship with cooperatives sector, as well as specialists in cooperatives, labor and social welfare office along with some of the managers of cooperatives companies in Kermanshah. The sampling was purposeful and 12 people were selected as the population of the study. To collect data, interview was used and to analyze it theme analysis was carried out. The results of the analysis revealed that the effective factors on the success of productive cooperative companies in Kermanshah were personal, managerial, economic, social-cultural and educational. The researcher suggests that the managing directors of the companies should be chosen from among people with managing abilities and technical skills and experience. Based on the findings of the research and identification of the role of economic factors, the shortage of financial resources and the difficulty to use bank credits and facilities, are among the obstacles in developing cooperatives and emphasizing long Term and productive investment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productive Cooperatives
  • Cooperatives Success
  • Kermanshah province