الگوی پیشنهادی همکاری مبتنی بر اعتماد در تعاونی‌های مصرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های موثر بر همکاری مبتنی بر اعتماد به منظور طراحی الگوی پیشنهادی همکاری مبتنی بر اعتماد در تعاونی‌های مصرف بر اساس یک پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام گرفت. جامعه پژوهش را خبرگان حوزه رفتار سازمانی و مدیران تعاونی‌های مصرف برتر در کشور تشکیل می‌دهد. به این منظور با 14 نفر از متخصصان مصاحبه شد. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، بر اساس مدل اشتراوس و کوربین از طرح داده بنیاد و نرم‌افزار Atlas.Ti مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد تعاونی‌های مصرف به لحاظ مشارکت و همکاری از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و یکی از علت‌های اصلی آن پایین بودن سطح اعتماد اجتماعی در جامعه آن‌ها است. در تجزیـه و تحلیـل محـوری کدهـای اولیـه، ابتدا مقوله‌های اصلی تعیین شد سپس سایر مقوله‌ها بر اساس مدل اشتراوس و کوربین شامل موجبات علّی، راهبردها، عوامل زمینه‌ای، شرایط محیطی و پیامدهای همکاری مبتنی بر اعتماد دسته‌بندی شدند. حاصــل کدگذاری‌هــای بــاز، 456 کـد اولیـه، 176 مفهـوم و 12 مولفه اصلـی بـود. در بخش مقوله‌های اصلی مواردی نظیر مشتری‌مداری، تعامل و همکاری، ارائه خدمات متنوع از سوی تعاونی‌های مصرف، دسترسی به منابع مالی و وضعیت مالی تعاونی‌ها، قوانین و مقررات، رضایتمندی نقش بسزایی دارند. بطور کلی به منظور بهبود وضعیت تعاونی‌ها از جوانب مشارکت و همکاری‌های مبتنی بر اعتماد در جامعه آن‌ها لازم است به سازه‌های سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری و افزایش آن توجه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposed Pattern of trust-based cooperation in consumer cooperatives

نویسندگان [English]

  • hojatollah Paknahad
  • Ali Naghavi
  • Hamed Dehghanan
  • Maghsood Amiri
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the components affecting trust-based cooperation in order to design and present a proposed Pattern of trust-based cooperation in consumer cooperatives based on a qualitative paradigm and qualitative content analysis method and semi-structured interview tools. For this purpose, 14 experts were interviewed. The data obtained from the interviews were analyzed based on the Strauss-Corbin model of Grounded theory design and Atlas.Ti software. Preliminary results from the analysis of interviews showed that consumer cooperatives are not in a good position in terms of participation and cooperation, and one of the main reasons is the low level of social trust in their community. In the pivotal analysis of the initial codes, first the main categories were identified and then the other categories were categorized based on the Strauss and Corbin model including causal causes, strategies, contextual factors, environmental conditions and consequences of cooperation based on trust. The result was open, pivotal, and theoretical coding of 456 primary codes, 176 concept codes, and 12 main components. Satisfaction plays an important role in the main categories such as customer orientation, interaction and cooperation, provision of various services by consumer cooperatives, access to financial resources and financial status of cooperatives, laws and regulations. In general, in order to improve the situation of cooperatives in terms of participation and cooperation based on trust in their society, it is necessary to pay attention to the structures of social capital as a central principle and increase it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Cooperative(s)
  • Trust-based collaboration
  • Trust
  • Participation