موانع گسترش تعاونی‌های تولید کشاورزی محصولات زراعی راهبردی شهرستان شاهرود با تأکید بر سیاست‌های حمایتی دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

2 دانشگاه پیام نور

3 مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

4 دانشیاراقتصادکشاورزی دانشگاه پیام نور- تهران -ایران

5 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور

چکیده

با توجه به وجود موانع در تعاونیها، یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، اعمال سیاستهای حمایتی توسط بخش دولتی است. جامعه آماری شامل کل تعاونی‌های فعال تولید بخش کشاورزی شامل 23 شرکت تعاونی در سطح شهرستان شاهرود می باشند، که تعداد کل اعضای اصلی شرکتها 170 نفر هستندکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران ۱۱۵ نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود که از نظر جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه «پژوهشگرساخته» پیش آزمون انجام شد. که از هر شرکت حداقل سه نفر و حداکثر 7 نفر در مطالعه مشارکت داشتند. پایایی و روایی ابزار تحقیق با انجام محاسبه ضرایب KMO و آلفای کرونباخ (α 0.7) وتوسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار spss22 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای تعاونی‌های مورد مطالعه آگاهی مناسبی از موانع و مشکلات بخش کشاورزی ندارند و صرفا سیاست حمایتی را در تزریق نقدینگی میبینند. همچنین مهم‌ترین موانع یک پارچه‌سازی اراضی در بخش کشاورزی از دیدگاه افراد مورد مطالعه «عدم وجود فرهنگ‌سازی در زمینه یکجا کشتی » و « کمبود دوره‌های آموزشی و ترویجی مناسب و کافی در زمینه یکجا کشتی. » است. همچنین برپایه تحلیل عاملی ، بررسی موانع تعاونی‌های تولید بخش کشاورزی با تاکید بر سیاست‌های حمایتی در عامل‌های مدیریتی، شخصیتی و روانشناختی ، سیاستی و حمایتی طبقه‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to the Development of Agricultural Production Cooperatives Strategic Agricultural Products with Emphasis on Government Supportive Policies (Integration)

نویسندگان [English]

  • elahe ajodani 1
  • gholamreza yavari 2
  • Mohammad Khalid 3
  • Abolfazl Mahmoodi 4
  • Afsaneh Nikoukar 5
2 faculty member
3 Director of Economic Affairs, Ministry of Jihad-e-Agriculture
4 Payam Noor University (PNU), P.O.Box:19395-3697
5 Assciated Professor at the payan noorUniversity(PNU), P.O.Box:19395-3697