تبیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نظام اقتصاد تعاونی‌های ایران در دهة آینده با روش داده‌بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت

2 عضو هیات علمی

3 هیأت علمی

4 مدرس دانشگاه و مدیر کل دفتر تحقیقات و ارتقای بهره‌وری بخش تعاون، وزارت تعاون

چکیده

بی‏توجهی به شناسایی عوامل مؤثر در رشد و بالندگی تعاونی‌ها آیندة مسیر توسعة بخش تعاونی در فضای رقابتی ملی و بین المللی را با تهدید روبه‌رو خواهد ساخت؛ لذا این تحقیق با هدف تبیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی‌های ایران با استفاده از روش داده‏بنیاد در بخش تعاون ایران انجام‌ گرفت. گردآوری اطلاعات ازطریق بررسی اسناد و مقالات موجود و مصاحبه با 18 نفر از خبرگان بخش تعاون و آگاه از مباحث اقتصاد تعاونی‌ها، که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAX QDA تحلیل شد. براساس نتایج، عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی‌های ایران در قالب نظریة رشد و بالندگی اقتصاد تعاونی، در قالب180 کد اولیه،  57 کد ثانویه، 27 مقولة فرعی و 7 مقولة اصلی شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، محیطی و فناوری ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the Most Important Affecting Factors Cooperatives Economy in Iran in the Next Decade Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • amir Meymanatabadi 1
  • seyyed shamsedin hoseini 2
  • abdurrahim pedram 3
  • A Heydari 4

1 the boss of maharat applied sciencehigher education

2 faculty member

3 faculty member

4 University Instructor and Director General of Cooperation Productivity Research & Development Department, Ministry of Cooperation

چکیده [English]

Cooperative sector is one of the three major sectors of national economy reconized in the Constitution. Any failure or negligence to identify the most important economy, social and cultural factors affecting the flourish and growth of cooperatives would hinder the development of cooperatives sector under the existing competitive circumstances at international level. This study was thus an attempt to determine and explain the most important above-mentioned factors in cooperative sector using grounded theory approach. To select the experts for interview, purposive sampling method was used. Grounded theory is an exploratory research method that allows the researcher to extract new hypotheses out of the collected data when a hypothesis cannot be derived through conventional procedures. In other words, grounded theory provides adequate knowledge about the subject under study or about the topics with little knowledge available on them, or those that have not yet been the subject of a coprehensive research. The data was gathered through available documents and articles, as well as interviews with 18 related influential experts with high levels of education and experience and a very good command of cooperatives economy. MAX QDA software was employed for data analysis. The result was a theory about economic, social and cultural factors affecting cooperatives economy in Iran. The factors were presented under 3 main categories and 16 sub-categories and the theory was named “the theory of the development of cooperative economy”.
Keywords:Affecting Factors; Next Decade; Cooperative Economy; Grounded Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic factors
  • Social factors
  • Caltural Factors
  • Cooperative Economy System
  • Grounded theory