مورد کاوی تطبیقی مدیریت زنجیره عرضه کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی در استان خراسان شمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف این تحقیق موردکاوی تطبیقی مدیریت زنجیرة عرضه کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی استان خراسان شمالی بود. جامعة آماری تحقیق شامل 4500 نفر از سهام‌داران و اعضای 14 شرکت فعال بود. نمونه‌گیری به شیوه‌ی چند مرحله‌ای صورت گرفت و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 356 نفر تعیین شد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از یک پرسش‏نامه محقق‏ساخته صورت گرفت که روایی محتوایی و ظاهری آن از سوی یک کارگروه خبره و پایایی آن بر مبنای محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های مختلف (702/0 تا 851/0) تأیید شد. طبق نتایج آزمون فریدمن، مولفه‌های مدیریت شبکه اجتماعی و مدیریت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری بالاترین رتبه و مؤلفه‌های مدیریت بازاریابی و فروش و مدیریت نوآوری و جذب فناوری پایین‌ترین رتبه را به ترتیب بدست آورده است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که رابطه معنی‌دار مثبتی بین تمامی مولفه‌های زنجیره عرضه کارآفرینانه شرکت‌های مورد مطالعه وجود دارد. در این بین، بیشترین همبستگی در بین شرکت‌‌های تعاونی بین مولفه‌های مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری و مدیریت فروش و بازاریابی (679/0**) و در بین شرکت‌های سهامی زراعی بین مولفه‌های مدیریت توزیع و مدیریت تولید (344/0**) بدست آمد. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد شرکت‌های تعاونی تولید روستایی نسبت به شرکت‌های سهامی زراعی در پیاده‌سازی مؤلفه‌های مدیریت تأمین، مدیریت تولید و مدیریت بازاریابی و فروش از عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Supply Chain Management in the Rural Production Cooperative and Joint-stock Farming Companies in North Khorasan Province: A Comparative Case Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharif Sharifzadeh 1
  • Mahdy yazdani 2
  • Gholamhossein Abdollahzadeh 3
  • Muhammad Reza Mahboobi 4

1 Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University

2 Dept. of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources 0

3 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.

4 . Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to compare the management of entrepreneurial supply chain in rural production cooperatives and joint-stock farming companies of North Khorasan province. The statistical population of the research included 4500 shareholders and members of 14 active companies. Sampling was performed in a multi-stage conducted and the sample size was determined using Cochran's formula (n=356). To collect the data, a researcher-made questionnaire was used. The content and formal validity of the questionnaire were established by an expert panel and its reliability confirmed based on Cronbach's alpha coefficient for different components (0.702 to 0.851). According to Friedmann's test results, the components of social network management, financial and investment management have the highest rank, and marketing and sales management, innovation, and technology acquisition management components have the lowest rank in the entrepreneurial supply chain of cooperatives and joint-stock companies, respectively. The correlation test showed that there is a significant positive relationship between all components of the entrepreneurial supply chain of the companies. Among them, the highest correlation was attained between the components of financial management and investment and sales and marketing management (0.679**) in cooperative companies and between the components of distribution management and production management (0.344**) in joint-stock companies. The results of the mean comparison test showed that production cooperatives performed better than joint-stock companies in conducting the components of input management, production management and marketing and sales management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Production Systems
  • Agricultural Supply Chain
  • Value Chain Analysis
  • Entrepreneurial Management
  • Template Case Study