1. تبیین وضعیت سرمایة اجتماعی در تعاونی‌های دامداری شرق استان خوزستان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 101-123

فاطمه کاظمی؛ بهمن خسروی‌پور؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی


2. سنجش بهره‌وری در مرغداری‌های گوشتی خصوصی و تعاونی در استان تهران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 107-124

البرز محمّدی؛ سیامک مشایخی؛ سید ناصر موسوی


3. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 103-127

غلامرضا مجردی؛ زینب شاهقلیان؛ جعفر یعقوبی


5. عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی دامپروری مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

دوره 23، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 117-133

پریسا سلیمزاده؛ خلیل کلانتری؛ ناصر مطیعی


6. بررسی میزان توجه تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج به ابعاد کشاورزی پایدار از دیدگاه ارکان تعاونیها

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 103-123

رضا ابراهیمی میمند؛ ، محمد حسین رزاقی؛ سید مهدی میردامادی


7. ارزیابی میزان آمادگی اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) در تعاونیهای فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران

دوره 22، شماره 5، بهار 1390، صفحه 99-129

محسن امامی فر؛ تورج مجیبی میکلایی؛ علی مهدیزاده اشرفی


8. بررسی نقش تعاونیهای مرزنشینان در توسعه منطقه ای مطالعة موردی خراسان جنوبی

دوره 22، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 109-135

محمود جمعه پور؛ محمد علی طالبی


9. تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در سرمایه اجتماعی مطالعه موردی اداره کل تعاون و واحدهای تابعه شهرستان زاهدان

دوره 22، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 117-138

کبری خورنگاه؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ سیدعلیقلی روشن


11. بررسی روشهای تأمین مالی در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 113-126

علی محمودی عالمی؛ حبیب اله اسمعیلی عالمی


13. عوامل مؤثر برتقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان زنجان

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 111-126

حمید دنیائی؛ جعفر یعقوبی؛ یدا .. رجایی


14. موانع به کارگیری تجارت الکترونیک در تعاونیهای توزیعی استان تهران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 119-150

محمدمهدی علمدارمیبدی؛ وحید رضا میرابی؛ جواد محمدقلی نیا


15. بررسی عوامل موثر برمشارکت اعضای تعاونی آب بران در مدیریت منابع آب کشاورزی استان قزوین

دوره 23، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 117-135

فرزانه اخوان؛ سید محمود حسینی؛ محمد چیذری


17. نقش تعاونیهای پره صیادی در توسعه اقتصاد روستایی مطالعه موردی دهستان دهکاء

دوره 20، 208-209، پاییز 1388، صفحه 81-99

لیلا صادق دقیقی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی


18. نقش عضویت در تعاونیهای جنگل نشینان دربهره برداری از منابع جنگلی غرب استان مازندران

دوره 20، 210-211، زمستان 1388، صفحه 91-119

زینب حیدرپور توتکله؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ ایرج ملک‌محمدی


19. راهکارهای تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تعاون مطالعه موردی استان گلستان

دوره 20، شماره 212، زمستان 1388، صفحه 133-168

حسینعلی سرگزی؛ اصغر باقری؛ غلامرضا خوش فر


22. واکاوی نقش تعاونی‏های تولید کشاورزی در دستیابی به توسعة پایدار در بخش کشاورزی

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 119-138

مسلم سواری؛ منا درانی؛ حسین شعبانعلی فمی


23. نقش سرمایه فرهنگی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویراحمد

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 127-143

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ آسیه صادق نیا؛ محمدجعفر رستمی