1. شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تشکل‌های آب‌بران با تأکید بر سرمایة اجتماعی (مطالعة موردیِ کشاورزان رامشیر استان خوزستان)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 1-22

عباس نوروزی؛ عادل زارع


2. تعیین مزیت‌های رقابتی تعاونی‌های تولیدی برای توسعه بازارهای تعاونی در استان خوزستان

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 51-71

ابراهیم انواری؛ ادریس محمودی


3. شناسایی عوامل مؤثر بر ناکامی تعاونی‌های تولید زراعی استان خوزستان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 87-109

معصومه شیخ‌سوینی؛ احمدرضا عمانی؛ آزاده نوراله‌نوری‌وندی


4. تبیین وضعیت سرمایة اجتماعی در تعاونی‌های دامداری شرق استان خوزستان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 101-123

فاطمه کاظمی؛ بهمن خسروی‌پور؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی


5. تحلیل نقش سرمایة‌ اجتماعی در عملکرد غیرمالی شرکت‌های تعاونی تولیدی زراعی استان خوزستان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 55-78

مریم علی زاده؛ احمدرضا عمانی


6. شناسایی فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون در استان خوزستان

دوره 20، 202-203، بهار 1388، صفحه 69-84

مسعود بیژنی؛ غلامرضا خادمی پور