کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی
مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون

دوره 20، شماره 212، اسفند 1388، صفحه 53-92

ناصر میر سپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ رضا شفیع زاده