کلیدواژه‌ها = فرهنگ تعاون
مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون

دوره 20، شماره 212، اسفند 1388، صفحه 53-92

ناصر میر سپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ رضا شفیع زاده


بررسی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در استان سیستان و بلوچستان

دوره 20، 210-211، دی 1388، صفحه 35-54

رضا منصور بستانی؛ علیقلی حیدری؛ حسن صدیقی