کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
3. عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی

دوره 20، 204-205، تابستان 1388، صفحه 1-19

حامد محمدی