1. رتبه بندی مؤلفه‌های هوش‌هیجانی مؤثر بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون

دوره 22، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 41-57

پرستو حیدری فر؛ سید مهدی الوانی؛ امیر همایون سرفراز