کلیدواژه‌ها = شکل‌گیری ‌فعالیت‌های تعاونی روستایی‌