کلیدواژه‌ها = عوامل درون سازمانی
کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی استان لرستان

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 67-85

سمیه کردعلی وند؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه


بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و میزان موفقیت شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه

دوره 22، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 145-161

فرهاد نژادایرانی؛ یعقوب علوی متین؛ کبری فیروزی