کلیدواژه‌ها = تعاونی های تولیدی(صنعتی و کشاورزی )استان آذربایجان شرقی
تبیین نقش رفتارهای شبکه محور در عملکرد تعاونی های تولیدی استان آذربایجان شرقی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1399، صفحه 61-88

حسین فتحی؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ صمد عالی؛ هوشنگ تقی زاده