نویسنده = �������������� ������������ ����������
طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور با استفاد از رویکرد ترکیبی

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 138-162

10.22034/ajcoop.2022.295728.1708

طاهره یادگاری طاهری؛ یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد فائزی رازی؛ سید عبدالله حیدریه