نویسنده = ���������������� ������������������ ����������
تحلیل و تبیین مولفه های موثر تعاونی های روستایی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی استان اردبیل)

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 62-83

10.22034/ajcoop.2021.126283

فاطمه علیجانی؛ سودا والدین اصل؛ مهناز محمدزاده نصرابادی