نویسنده = ������������ ���������� �������� ������
تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی استان گلستان

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 33-52

10.22034/ajcoop.2022.276200.1665

علی هوشنگی سلطان پور؛ اعظم رضایی؛ فرشید اشراقی؛ رامتین جولایی