نویسنده = ���������� ������������������ ����������
مدل رقابت‎پذیری تعاونی‎های تولیدی با تکیه بر راهبرد کارآفرینانه

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 75-99

کامبیز طالبی؛ یعقوب زاهدی آنباردان