نویسنده = ������ �������� ��������������
امکان سنجی تعاونیهای مشاوره برای توانمند سازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی

دوره 20، 206-207، شهریور 1388، صفحه 21-45

محمد قربانی؛ علی دریجانی؛ ابراهیم حسن پور؛ محمد خالدی؛ محمد ترشیزی