نویسنده = ������������ ���������� ����������������
مدیریت روستایی در ایران معاصر

دوره 20، 202-203، اردیبهشت 1388، صفحه 49-67

عبدالعلی لهسایی زاده