نویسنده = ���������� ��������
تعاونیها و اقتصاد اجتماعی

دوره 20، 206-207، شهریور 1388، صفحه 143-167

اصغر بیات


جنسیت در تعاونیها

دوره 20، 204-205، تیر 1388، صفحه 147-161

آن بریت نی پیرد؛ اصغر بیات


تعاونیهای نسل جدید و ساختارهای تجاری آنها

دوره 20، 202-203، اردیبهشت 1388، صفحه 99-113

کیت وودفرد؛ اصغر بیات