نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعاون روستایی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی

دوره 20، 204-205، تیر 1388، صفحه 41-62

محمد مهدی فاضل بیگی؛ غلامرضا یاوری