نویسنده = حامد محمدی
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت دولتی نوین و ضرورت حضور تعاونیها

دوره 20، 206-207، تابستان 1388، صفحه 77-93

حامد محمدی


2. عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی

دوره 20، 204-205، تابستان 1388، صفحه 1-19

حامد محمدی