نویسنده = �������� �������������� ��������������
بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی استان همدان

دوره 23، شماره 11، مهر 1391، صفحه 61-88

جلاله جهانی؛ احمد قیدی؛ اسماعیل کرمی دهکردی