نویسنده = ������������������������ ����������������
موانع به کارگیری تجارت الکترونیک در تعاونیهای توزیعی استان تهران

دوره 21، شماره 4، دی 1389، صفحه 119-150

محمدمهدی علمدارمیبدی؛ وحید رضا میرابی؛ جواد محمدقلی نیا