نویسنده = ���������� �������� ������������
عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در تعاونیهای تولیدی

دوره 21، شماره 2، تیر 1389، صفحه 91-111

کوروش روستا؛ الهام تاجریزی؛ اسداله زمانی پور