نویسنده = �������������� ������������ �������� ������
بررسی روشهای تأمین مالی در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 113-126

علی محمودی عالمی؛ حبیب اله اسمعیلی عالمی