نویسنده = مهدی ترکمان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی استان همدان

دوره 22، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 37-66

مدینه محمدی زائر؛ مهناز خلفه نیلساز؛ مهدی ترکمان؛ لیلی آندرواژ